Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 17001, f. 116r: Jean Miélot als evangelist Mattheus (detail)

Jean Miélot

Vlaams vertaler, auteur, boekverluchter en secretaris van Filips de Goede en later van diens zoon Karel de Stoute. Geboren te Gueschart (Somme). Overleden te Rijssel in 1472. Na zijn aanstelling tot secretaris van Filips in 1449 volgde hij de hertog op al diens verplaatsingen. Jean Miélot vervaardigde voor Filips de Goede 22 compilaties, meestal van spirituele werken.

Flemish translator, author, illuminator and secretary of Philip the Good and later of his son Karel the Bold. Born in Gueschart (Somme). Died in Lille in 1472. After his appointment as secretary to Philip in 1449, he followed the duke on all his movements. Jean Miélot made 22 compilations for Philip the Good, mostly of spiritual works.

Jean Miélot stelde voor de prins heiligenlevens samen, zoals die van Adrianus, Thomas van Canterbury, Catharina van Alexandrië, Allegondis en Jodocus. Ook Margaretha van York, derde vrouw van Karel de Stoute, bezat een omstreeks 1475 verluchte Vie de Sainte-Catherine. De bewaarplaats van deze tekst van Jean Miélot is echter onbekend.

Jean Miélot composed saints' lives for the prince, such as those of Adrianus, Thomas of Canterbury, Catherine of Alexandria, Allegondis and Jodocus. Margaret of York, third wife of Charles the Bold, also possessed an illuminated Vie de Sainte-Catherine around 1475. However, the location of this text by Jean Miélot is unknown.
Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 9198, f. 19r : Jean Miélot schrijvend in zijn werkkamer

De meeste teksten die Miélot redigeerde, werden verlucht door Dreux Jehan in Brussel en Jan Tavernier uit Oudenaarde, enkele door Loyset Liédet. Genoemde Jan Tavernier beeldt Jean Miélot meerdere keren af, bijvoorbeeld in een Traité sur l’oraison dominicale, thans bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België, ms. 9092, en een Miracles de Notre Dame, thans bewaard in de Bibliothèque Nationale te Parijs, Ms 9198.

Most of the texts that Miélot edited were illuminated by Dreux Jehan in Brussels and Jan Tavernier from Oudenaarde, some by Loyset Liédet. The aforementioned Jan Tavernier depicts Jean Miélot several times, for example in a Traité sur l'oraison dominicale, now kept in the Royal Library of Belgium, ms. 9092, and a Miracles de Notre Dame, now kept in the Bibliothèque Nationale in Paris, Ms 9198.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek, Ms 9092, f. 1r: aanbieding van het handschrift door Jean Miélot aan Filips de Goede (detail).
Verluchting van de miniatuur door Jan Tavernier

Naast weelderig verluchte handschriften bleven ook minuten (ontwerpen) op papier bewaard. Ze werden door Miélot zelf gekopieerd en verlucht met pentekeningen en met grote, met kleur verlevendigde beginletters. Een voorbeeld is een versie van de Miroir de la salvation humaine uit 1449.

In addition to lavishly illuminated manuscripts, minutes (designs) on paper were also preserved. They were copied by Miélot himself and illuminated with pen drawings and with large initial letters, enlivened with colour. An example is a version of the Miroir de la salvation humaine from 1449.

Dergelijke minuten of kladversies werden voor de definitieve uitvoering aan de besteller ter goedkeuring voorgelegd. Ze zijn van belang omdat ze het mogelijk maken het ontstaan van een handschrift en zijn iconografische uitwerking van nabij te volgen. Er bestaat een zekere relatie tussen de minuten van Miélot en de handschriften op papier die in Rijssel een specialiteit waren van met name de Meester van de Londense Wavrin en de Meester van de Champion des Dames, met dien verstande dat de tekeningen van Miélot niet als eindproduct waren bedoeld.

Such minutes or drafts were submitted to the purchaser for approval before final execution. They are important because they make it possible to closely follow the creation of a manuscript and its iconographic elaboration. There is a certain relationship between Miélot's minutes and the manuscripts on paper that were a specialty in Lille, in particular of the Master of the London Wavrin and the Master of the Champion des Dames, on the understanding that Miélot's drawings are not final products. were meant.

Portretten van Jean Miélot treffen we voorts aan op folio 116r van het handschrift 17001 in Parijs (waar Jean Miélot is afgebeeld als de evangelist Mattheus) en op folio 50v van het handschrift in Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 6275 waar hij schrijvend wordt afgebeeld in zijn werkkamer.

Portraits of Jean Miélot can also be found on folio 116r of the manuscript 17001 in Paris (where Jean Miélot is depicted as the evangelist Matthew) and on folio 50v of the manuscript in Paris, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 6275 where he is depicted writing in his office.
Parijs, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 6275, f. 50v : Jean Miélot schrijvend in zijn werkkamer (detail)

Noot / Note

De catalogus bevat alleen die werken die Jean Miélot zelf verluchtte; door hem geschreven en/of vertaalde werken die door anderen zijn verlucht worden niet vermeld.

The catalog only contains those works that Jean Miélot illuminated himself; Works written and/or translated by him and illuminated by others are not mentioned.
Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 17001, f. 5v

Catalogus | Catalogue

Brussel, Koninklijke Bibliotheek

Ms 9249-50 Miroir de la salvation humaine, 1449

literatuur:

 • Brussel 1959, nr 80
 • Cardon 1986
 • Dogaer 1987, p. 87, pl. 6, afb. 46

Ms II 239 Jean d’Udine, Briefve compilation de la Bible, door Miélot geïllustreerd met een aanbiedingstafereel

literatuur:

 • Dogaer 1987, p. 88

Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

Ms 76 E 9 Miroir de l’Ame Pécheresse, ca 1451

literatuur:

 • Brussel 1959, nr 81
 • Den Haag 1980
 • Utrecht 2018, nr. 31

Kopenhagen, Koninklijke Bibliotheek

Ms Thott 1090 Le débat de noblesse

literatuur:

 • Dogaer 1987, p. 88, afb. 47

Parijs, Bibliothèque Nationale

Ms fr 17001 Vincent de Beauvais, Miroir de la salvation humaine, Franse vertaling door Jean Miélot, 1468

Parijs, Bibliothèque Nationale, Ms fr 17001, f. 4v

literatuur:

 • Dogaer 1987, p. 88
 • Cardon 2006

Wenen, Osterreichische Nationalbibliothek

Cod ser n 2731 La généalogie, la vie et les miracles de Saint Fursy

literatuur:

 • Dogaer 1987, p. 88

Literatuur | Literature

 1. Sepet 1886
 2. Brussel 1959, p. 79-82, nr. 80-90, 91
 3. Delaissé 1959, nr 22, 28
 4. Den Haag 1980, nr. 44
 5. Brugge 1981, nr 107, 116
 6. Cardon 1986
 7. Dogaer 1987, p. 87-89, pl. 6, afb. 46, 47
 8. Smeyers 1998, p. 9, 289, 297, 304, 314-322, 326, 332, 333, 348, 349, 389, 401, 450
 9. Los Angeles-London 2003, p. 19
 10. Cardon 2006
 11. Utrecht 2018, nr. 31